Inteligencję cechuje wielowymiarowość, która wykracza poza możliwości jednego testu czy miernika. Testy IQ, mimo że mogą być przydatne w ocenie pewnych aspektów zdolności poznawczych, mają swoje ograniczenia i nie są w stanie uchwycić pełnego obrazu intelektualnych możliwości danej osoby.

W literaturze pojawia się wiele różnych teorii, które próbują konceptualizować różnorodne wymiary inteligencji. Na przykład teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera wskazuje na istnienie co najmniej ośmiu typów inteligencji, takich jak inteligencja językowa, logiczno-matematyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna i naturalistyczna.

Nasze zrozumienie inteligencji, zarówno tej ludzkiej, jak i sztucznej, jest ograniczone, co wpływa na nieadekwatność testów inteligencji AI. Badacze oraz programiści zajmujący się sztuczną inteligencją ciągle doskonalą nowe testy, porównawcze metody oceny, aby w lepszy sposób ocenić możliwości systemów sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach.

Wraz z rozwojem naszej wiedzy na temat inteligencji, zarówno u ludzi, jak i w obszarze sztucznej inteligencji, ewoluują także metody jej oceny i pomiaru. Aby uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie inteligencji, badacze muszą być otwarci na nowe koncepcje, ramy oraz teorie.

Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera wskazuje na kilka typów inteligencji, z których każdy posiada swoje unikalne cechy. Zamiast koncentrować się wyłącznie na werbalnej i logiczno-matematycznej inteligencji, jak to często dzieje się w testach IQ, należy uwzględnić także inne typy, takie jak inteligencja przestrzenna, muzyczna czy cielesno-kinestetyczna. Poprzez poszerzenie zakresu oceny inteligencji poza tradycyjne miary, możemy lepiej docenić różnorodność ludzkich zdolności poznawczych.

Rozpoznawanie i akceptowanie różnych typów inteligencji może także pomóc jednostkom w lepszym zrozumieniu swoich mocnych i słabych stron, co może prowadzić do bardziej efektywnych strategii uczenia się i rozwoju osobistego.